KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTAKT

1. Administratorem danych osobowych jest Egora J.Dąbkowska sp.k., ul. Kręta 3/16, 00-759 Warszawa, e-mail: biuro@egora.pl, zwana dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • a) zawarcie oraz realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy),
  • b) udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiot świadczący usługi hostingu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przechowywane:

  • a) przez okres realizacji umowy,\
  • b) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe będą przechowywane przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:

  • a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

6. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.